Gynekologická ambulancia
Gianna, n. o.
ponúka


Restorative Reproductive Medicine
Medicína obnovy plodnosti

je moderný prístup diagnostiky a liečby zníženej plodnosti a hormonálnych dysfunkcií používaný na ambulancii Gianna, n. o.

Viac informácií o plodnosti, jej sledovaní a liečbe problémov:

fertilitycaresk@gmail.com

alebo na stránke:


Tím v Žiline

Lekári:
 MUDr. Ivan Wallenfels
 MUDr. Stanislav Kováč
Zdravotné sestry:
 Mária Skladaná
 Mgr. Janka Gáliková
 Bc. Monika Jarošová

Administratívna pracovníčka:

 Bc. Katarína Tomašová

Tím v Považskej Bystrici

Lekár:   
 MUDr. Ivan Wallenfels
Zdravotná sestra:
 Mgr. Janka Gáliková

História ambulancie

Myšlienka gynekologickej ambulancie na sídlisku Solinky v Žiline sa začala realizovať v prvom desaťročí 21. storočia, keď sa budovalo pastoračné centrum Farnosti Dobrého pastiera pod vedením pána farára Janka Hudeca. Zdravotné sestry Katka Martinková a po jej predčasnom úmrtí jej sestra Veronika Lašová v rámci občianskeho združenia Katka neúnavne pripravovali spolu s ďalšími nadšencami duchovné a materiálne podmienky pre vznik ambulancie, ktorá by plne rešpektovala princípy katolíckej bioetiky a morálky v gynekologickej a pôrodníckej starostlivosti o ženy.


Nezisková organizácia Gianna bola založená v roku 2011 Žilinskou diecézou pod vedením otca biskupa Tomáša Galisa a Fórom života na čele s Marcelou Dobešovou. Pod týmto názvom začala nová gynekologická ambulancia svoju činnosť 1.10.2011 s lekárom Ivanom Wallenfelsom, ktorý prišiel z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN Trenčín, a zdravotnou sestrou Veronikou Lašovou. V roku 2014 pribudla vzhľadom na rast počtu pacientiek ďalšia zdravotná sestra Oľga Kyselicová. Vzhľadom na množstvo nutnej komunikácie a administratívy najmä v súvislosti s liečbou zníženej plodnosti bola od roku 2015 zamestnaná Veronika Lašová ml. a neskôr Katarína Tomašová.  

Okrem základnej ambulantnej starostlivosti o ženy všetkých vekových kategórií i nadštandardnej starostlivosti o tehotné ženy je gynekologická ambulancia Gianna, n. o. prvou ambulanciou na Slovensku uplatňujúcou v gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti princípy RRM – Restorative Reproductive Medicine, voľne preložené ako Medicína obnovy plodnosti. Metóda NaProTechnology, ktorú v tomto zmysle používame, je vhodná najmä na liečbu zníženej plodnosti párov a predchádzanie vážnych komplikácií v tehotenstve.

Vzhľadom na postupný rast počtu pacientiek i rozsahu služieb sa ambulancia v roku 2017 sťahovala do väčších priestorov v prístavbe Cirkevnej základnej školy na Solinkách a v roku 2021 do ambulantného zariadenia v peknom prostredí Parku Ľudovíta Štúra na žilinskom Bôriku. V snahe o ďalší rozvoj ambulancie sa v roku 2022 začína zaujímať o prácu na ambulancii, a od 1. marca 2023 v nej pôsobí na čiastočný úväzok ďalší lekár prichádzajúci z NsP Čadca, gynekológ Stanislav Kováč.

Rok 2023 prináša ďalší dôležitý krok vo vývoji Gianna, n. o. – vznik pobočky gynekologickej ambulancie v centre mesta Považská Bystrica v budove psychologicko-fyziatrického centra Enoia, bývalej Okresnej vojenskej správy. Táto druhá ambulancia bola uvedená do prevádzky 1. marca 2023.

Rok 2023 priniesol aj ďalšiu zmenu medzi zamestnancami ambulancie. Na iné pracovisko odchádza pracovať Oľga Kyselicová a do dôchodku odišla Veronika Lašová. Miesto nich nastúpili Mária Skladaná a Janka Hrušková, ktorá čoskoro zmenila po vydaji meno na Janka Gáliková. Mária Skladaná pracuje na plný úväzok na ambulancii v Žiline, Janka Gáliková pokrýva najmä ambulanciu v Považskej Bystrici, pričom dva dni v týždni pracuje aj v Žiline. V závere roka 2023 bola na čiastočný úväzok do žilinskej ambulancie prijatá ďalšia sestra Monika Jarošová.

Tešíme sa spolu s Vami na ďalší rozvoj našej ambulancie a jej služieb.